Home / Content / 2015 / December
 1. Eirini Botonaki

  Eirini Botonaki, European Investment Fund

 2. Nikos Mantzoufas

  Nikos Mantzoufas, Ministry of Economy, Development and Tourism, Greece

 3. Joanna Wardzińska

  Joanna Wardzińska, Social and Economic Investment Company TISE S.A., Poland

 4. Nikos Mantzoufas, Eirini Botonaki

  Nikos Mantzoufas, Ministry of Economy, Development and Tourism, Greece; Eirini Botonaki, European Investment Fund

 5. Joanna Wardzińska, Nikos Mantzoufas, Eirini Botonaki

  Joanna Wardzińska, Social and Economic Investment Company TISE S.A., Poland; Nikos Mantzoufas, Ministry of Economy, Development an…

 6. Georges Kolivas

  Georges Kolivas, European Commission (DG REGIO)

 7. Albena Taneva

  Albena Taneva, European Commission (DG REGIO)

 8. Christos Pouris

  Christos Pouris, European Investment Bank

 9. Christos Pouris, Albena Taneva, Georges Kolivas

  Christos Pouris, European Investment Bank; Albena Taneva, European Commission (DG REGIO); Georges Kolivas, European Commission (DG…

 10. Kai Böhme

  Kai Böhme, fi-compass expert

 11. Georges Kolivas

  Georges Kolivas, European Commission (DG REGIO)

 12. Networking break

 13. Networking break

 14. Networking break

 15. Networking break

 16. Networking break

 17. Networking break

 18. Networking break

 19. Event participants

 20. Event participants

 21. Event participants